Maatükk – Truusi, Adolf, Aru, Kuusalu vald

Hind: 80 000 €
Pind: 51027 m²
Tubade arv: 0
Korrus/Korruseid: -
Ehitusaasta: -
Seisukord:
Energiamärgis: -
Aadress: Truusi, Adolf, Aru, Kuusalu vald, Harjumaa

Müüa kaks maatükki korraga Adolfi ja Truusi

Krunt 5,1 ha

Katastrinumbrid
35301:001:1094 Truusi
35301:001:1093 Adolf

1. EHITUSPROJEKTI EESMÄRK:
1.1 kinnistule üksikelamu, abihoonete ja tehnovõrkude ehitamine.

2. ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD NÕUDED:
2.1 projekteeritavad hooned peavad olema ümbrusesse esteetiliselt sobituva arhitektuuriga;
2.2 hooned projekteerida nii, et kinnistule moodustuks kompaktne õueala;
2.3 maksimaalne hoonete arv krundile: üks elamu ja viis abihoonet;
2.4 maksimaalne ehitusalune pind krundile: 450 m²;
2.5 maksimaalne korruste arv: 2 korrust (põhi- ja katusekorrus);
2.6 maksimaalne kõrgus maapinnast: üksikelamule 8.0 m, abihoonetele 7.5 m;
2.7 katus: viil-, kelp- või poolkelpkatus, katusekalle 32- 45. Hoone katuseharja suund projekteerija ettepanekul. Katusetarvikud katusekattega samas toonis;
2.8 sokli viimistluses kasutada kivi või krohvipinda;
2.9 korstnad vähemalt 800 mm üle katuseviilu, korstnapits katta tarvikutega sama
tüüpi plekiga;
2.10 seinte välisviimistluses kasutada puitu, krohvi, kivipinda. Värvitoonide valik lahendada projektiga

4. KRUNDI INSENER-TEHNILISED VÕRGUD:
4.1 veevarustus: projekteeritavast salvkaevust, krundile puurkaevu ehitamise võimaluse väljaselgitamiseks pöörduda Kuusalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole tel *** ****, puurkaevu asukoha kooskõlastuse taotluse vormi leiate www.kuusalu.ee;
4.2 kanalisatsioon: vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile asub kinnistu nõrgalt kaitstud põhjaveega territooriumil, kus on võimalik rajada kogumismahuti või reoveepuhasti (bioloogiline puhastus).
Reoveepuhasti valikul:
4.2.1 reoveepuhasti rajamiseks esitada Kuusalu Vallavalitsusele reoveepuhasti ehitusprojekt ja ehitusteatis. Reoveepuhasti ehitusprojekt esitada hoone ehitusprojekti lisana;
4.2.2 reoveepuhasti ehitusprojekt vormistada vastavalt Eesti standardile EVS 907:2010 ”Rajatise ehitusprojekt, Vabariigi Valitsuse 16.05.2011 määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“, Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sadevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“, Kuusalu Vallavolikogu määrusele 31.10.2012 nr 12 „Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri”. Erilist tähelepanu pöörata puur/salvkaevude ja reoveepuhasti ning imbväljaku vahekaugusele ning asjaolule, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset. Asendiplaanil näidata ohutuskujad;
4.2.3 reoveepuhasti projekt peab olema koostatud või kooskõlastatud vastava kvalifitseeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneriga;
4.2.4 ehitusprojekt koostada minimaalselt looduslikku keskkonda muutva ning koormavana. Projekti raames esitada hinnang reoveepuhasti ehitamisega ja ekspluateerimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Keskkonnaameti vee-erikasutusluba (reovee veekogusse juhtimisel) esitada Kuusalu Vallavalitsusele ehitusprojekti lisana;
4.2.5 arvestada purgimisauto ligipääsu võimalusega. Puhasti ja imbväljaku peal ei ole transpordivahenditega liikumine lubatud;
4.3 elektrivarustus – õhu-või kaabelliiniga vastavalt taotletavatele tehn.tingimustele;
4.4 küte: ahi-ja/või elektriküte, või muu tunnustatud kütte liik. Maakütte projekteerimisel näidata kollektori asukoht asendiplaanile;
4.5 juurdesõidutee: Karjääri teelt 35301:001:0274.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

SPC Kinnisvara OÜ

Teie usaldusväärne partner kinnisvara valdkonnas!
Pöörduge meie poole ja jääte koostööga rahule!